مقالات

پارچه نخی

نخی عبور هوا از میان تار و پود، خنکی، نرمی، گوله نشدن، عدم ایجاد حساسیت، همه از ویژگی های پارچه …