مقالات

پارچه لمه

لمه پارچه ای که الیاف آن با الیاف فلزی آمیخته می شوند. بر اساس شواهد تاریخی لمه بیشتر از ۴۰۰۰ …